مشخصات لوله های پلی اتیلن با مواد PE32 و PE40 – شرکت پارس پلی اتیلن جنوبی

مشخصات لوله های پلی اتیلن با مواد PE32 و PE40

جدول مشخصات لوله های پلی اتیلن براساس استاندارد ISIRI 7607 با مواد PE32 و PE40

سري هاي لوله Pipe Series
S 12.5 10 8 6.3 5 4
نسبت ابعاد استاندارد (Standard Dimension Ratio (SDR
SDR 26 21 17 13.6 11 9
رده فشار کاری برحسب بار Norminal Pressure(bar)
PE32 - PN 2.5 PN 3.2 PN 4 PN 5 PN 6
PE40 PN 2.5 PN 3.2 PN 4 PN 5 PN 6 PN 8
DN/OD (mm) e (min) e (max) e (min) e (max) e (min) e (max) e (min) e (max) e (min) e (max) e (min) e (max)
12 - - - - - - - - 1.1 1.4 1.4 1.7
16 - - - - 1 1.3 1.2 1.5 1.5 1.8 1.8 2.1
20 - - 1 1.3 1.2 1.5 1.5 1.8 1.9 2.3 2.3 2.7
25 1 1.3 1.2 1.5 1.5 1.8 1.9 2.3 2.3 2.7 2.8 3.2
32 1.3 1.6 1.6 1.9 1.9 2.2 2.4 2.8 2.9 3.3 3.6 4.1